لحظه های بی تکرار از کودکانه ی دردانه ام آرتین خان

پابه پای کودکانه های دلبندم

پسرک دلربای من

  اگر تو نبودی عشق نبود  همین طور  اصراری برای زندگی... اگر تو نبودی  من کاملاً بیکار بودم  هیچ کاری در این دنیا ندارم  جز دوست داشتن تو ... اگر تو نبودی... ! ...
6 شهريور 1395
1