لحظه های بی تکرار از کودکانه ی دردانه ام آرتین خان

1

آرتینم

داشــتــنِ تــــو مــی‌ارزد بــه هـمــه ى نــداشــتن هـــای دنـــیا ... بناب..، . از همان روزی که پای تو به این دنیا رسید غصه هایم یک به یک از قلب و جانم پر کشید روز میلاد تو دنیا یک صدا خندیده بود آسمان در مقدمت باران گل باریده بود 93/6/24 تولدت مبارک جانِ جانانم         ...
24 مرداد 1393
1