لحظه های بی تکرار از کودکانه ی دردانه ام آرتین خان

1

فرشته کوچولوی مامان

تــــنــــهـــا كـسـي كـه مـي خــواهـم دل بــه دلـَـش بـدهـم تــــــــــويـــي ،تــو تــغـيــيـر نـور را در آسمـان تـمـاشــــا كـن،مــن چــشــم هاي تـو را ... ...
17 خرداد 1393
1