آقا آرتینآقا آرتین، تا این لحظه 5 سال و 4 ماه و 2 روز سن دارد

لحظه های بی تکرار از کودکانه ی دردانه ام آرتین خان

باور غلط

این همهـ باور غلط!  همه تا گردن در باورهای غلط خود دست و پا می زنیم تا از غرق شدن در چه چیز رها شویم؟ تو می دانی پسرم؟! می دانی یکی از همین باورهای غلط چیست؟ می گویند پسرها نباید با عروسک بازی کنند. عروسک تنها مخصوص دخترهاست.  همین فردا به اسباب بازی فروشی می برمت. برایت یک عروسک می خرم. می گذارم خودت انتخاب کنی. چون می دانم سال ها بعد روزی جلوی من و پدرت می ایستی و از دختری که دوستش داری می گویی.  ولی باید یاد بگیری پسرم ... عروسک از "عروس" می آید. با عروسک در حقیقت نباید "بازی" کرد. باید مواظب عروسک بود. باید چشمانت را روی این عروس کوچکت تمام مدت نگه داری.  به چشم های تیله ای و سرد عروسک عادت ...
15 آذر 1392
1